ОРАГНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА
Е-ПОШТА
contact@jzuzelezara.mk
ТЕЛЕФОН
++ 389 (0)2 2657 051

Пребарајте на нашата веб страна

ЛИСТА НА ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ во ЈЗУ Поликлиника на секундарно ниво Железара - Скопје

 

1 СЛУЖБА ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИ

 

2 СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛАТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
2.1. КАБИНЕТ ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СО УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА
2.2. КАБИНЕТ ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА
2.3. КАБИНЕТ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈА
2.4. КАБИНЕТ ЗА ПСИХИЈАТРИЈА
2.5. КАБИНЕТ ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
2.6. КАБИНЕТ ЗА ДИЈАБЕТЕС
2.7. КАБИНЕТ ЗА ТРЕТМАН НА ПРЕДИЈАЛИЗНИ ПАЦИЕНТИ - НЕФРОЛОШКА АМБУЛАНТА
2.8. КАБИНЕТ ЗА ДЕНЗИТОМЕТРИЈА
2.9. КАБИНЕТ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА
2.10. КАБИНЕТ ЗА НЕВРОЛОГИЈА
2.11. КАБИНЕТ ЗА ЕЕГ

 

3 СЛУЖБА ЗА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА
3.1. ОТСЕК ЗА МАМОГРАФИЈА СО ЕХОСОНОГРАФСКА ЕСПЛОРАЦИЈА НА ДОЈКА
3.2. ОТСЕК ЗА РТГ НА БЕЛИ ДРОБОВИ И СКЕЛЕТ

 

4 СЛУЖБА ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
4.1. ОТСЕК ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА И БИОХЕМИЈА
4.2. ОТСЕК ЗА ИМУНОЛОГИЈА

 

5 ДЕПО ЗА ЛЕКОВИ
5.1. ИНСУЛИНСКА АПТЕКА

 

6 СЛУЖБА ЗА ПРАВНИ, АДМИНИСТРАТИВНО - СТРУЧНИ И ОПШТИ РАБОТИ

 

7 СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИСКО - СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

 

 LOGO T S 400 300

 

Контакт информации

 

BANER WEB

   
ул. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР. 18
1000 СКОПЈЕ
++ 389 (0)2 2657 051 / информации
++ 389 (0)2 2657 000 / директор
contact@jzuzelezara.mk
Локација

 

СОГЛАСНОСТ ЗА КОЛАЧИЊА (COOKIES)

Интернет страната www.jzuzelezara.mk може да користи т.н. колачиња (cookies) за да се подобри прелистувањето, да се зачуваат одредени кориснички поставувања и да се поедностави интеракцијата со одредени делови на страната.

Интернет пребарувачот на посетителот на страната може да биде нагоден да ги одбива колачињата, односно да предупредува за нивното појавување, а тие во секој момент можат да се избришат од уредот на посетителот.

Во некои случаи, колачињата се потребни за правилно функционирање на интернет страната.

Изберете дали се согласувате да се користат колачиња (cookies)